Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO", informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Klikając przycisk „Akceptuję" lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.


1. Dane administratora oraz inspektora ochrony danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartłomiej Głodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą All4hotels Bartłomiej Głodek, NIP: 5321878387, adres do korespondencji: ul. Małowiejska, nr 31 lok. 3a, 04-962 Warszawa (dalej jako „Administrator").

2. Kontakt z nami.

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić na dwa sposoby:
• napisz do nas wiadomość e-mail na adres: biuro@all4hotels.pl;
• prześlij list na adres: All4hotels Bartłomiej Głodek, ul. Małowiejska, nr 31 lok. 3a, 04-962 Warszawa, z dopiskiem: ,,Dane osobowe".


3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

a) Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, w czasie pierwszego kontaktu. Dane te podajesz m.in.:
- uzupełniając formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej all4hotels.pl oraz pozostałych stronach, w których oferujemy produkty do sprzedaży (dalej: ,,nasza strona");
- wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie;
- wysyłając do nas wiadomość na portalu społecznościowym np. Facebook;
- podczas rozmowy (osobistej, drogą telefoniczną lub mailową) z Personelem Administratora. Przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane.
b) Twoje dane możemy otrzymać również pośrednio m.in. z publicznie dostępnych źródeł, a także od naszych partnerów/pozostałych Kontrahentów i Klientów, którzy zbierając dane osobowe w wykonaniu własnych planów (tj. dla własnych celów) udostępniają je nam w ramach współpracy handlowej, jeśli wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Twoje dane osobowe, które możemy przetwarzać, mogą być następujące:
a) imię i nazwisko;
b) login;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu kontaktowego;
e) adres zamieszkania lub korespondencyjny;
f) firma Twojej działalności gospodarczej, jeśli ją prowadzisz;
g) nazwa, adres Twojej działalności gospodarczej, nr NIP, REGON, nazwa banku i numer rachunku bankowego;
h) dodatkowe informacje o sobie, które możesz przekazać podczas kontaktu z naszym Personelem;
i) udzielone przez Ciebie zgody (jeżeli np. udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych innych niż nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych).

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem naszej działalności polegającej na sprzedaży towarów służących do zaopatrywania hoteli (dalej: ,,sprzedaż"). W związku z powyższym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach wskazanych poniżej:
a) przygotowanie dla Ciebie spersonalizowanej oferty, a następnie wykonywanie zawartej z Tobą umowy, jeśli zdecydujesz się zostać naszym klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) przetwarzamy Twoje dane również w celu kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. cele marketingowe jako uzasadniony interes administratora danych osobowych;
d) Twoje dane osobowe przetwarzane są także w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania Twoich danych oraz pełnienia swoich funkcji ustawowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) dane pochodzące z analizy plików cookies oraz logów serwera przetwarzamy w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony, między innymi w celach obsługi funkcjonalności.

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
a) przygotowanie dla Ciebie spersonalizowanej oferty – w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas, w którym prowadzimy z Tobą negocjacje zmierzające do zawarcia z Tobą umowy (jeśli została ona zawarta, wówczas pkt b);
b) wykonywanie zawartej z Tobą umowy, jeśli zdecydujesz się zostać naszym klientem – w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas jej wykonywania, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń związanych z tą umową;
c) jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);
c) kierowanie do Ciebie komunikatów marketingowych jako prawnie uzasadniony interes administratora – w tym celu przetwarzamy Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacja, zapewnienie możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tych celach przetwarzamy dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna).

7. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje dane osobowe możemy natomiast przekazać naszym kontrahentom, tj. podmiotom/firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla prawidłowego funkcjonowania, np.:
a) firmom świadczącym usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów,
b) biurze rachunkowemu, jeśli zostałeś naszym Klientem,
c) innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów – w tym Ciebie.
Dla podmiotów z każdej kategorii jako Administrator przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celów współpracy.

8. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

9. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
a) Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
b) Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.
c) Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą.
d) Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufności i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
e) Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

10. Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.). Udzielanie takich informacji odbywa się jedynie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości;
b) Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;
d) Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób;
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;
f) Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
• napisz do nas wiadomość e-mail na adres: biuro@all4hotels.pl;
• prześlij list na adres: All4hotels Bartłomiej Głodek, ul. Małowiejska, nr 31 lok. 3a, 04-962 Warszawa, z dopiskiem: ,,Dane osobowe".
W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru, adres korespondencyjny do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych).
Masz prawo do sprzeciwu również wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.
W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: biuro@all4hotels.pl lub listownie na adres: All4hotels Bartłomiej Głodek, ul. Małowiejska, nr 31 lok. 3a, 04-962 Warszawa.

12. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania.
Jeżeli jednak chcesz zawrzeć z nami umowę, musisz podać dane, które umożliwią nam zawarcie i wykonanie tej umowy, a także jej należyte rozliczenie podatkowe oraz udokumentowanie na cele rozliczalności naszych działań.
Dane osobowe podawane np. w celach kontaktowych lub marketingowych są konieczne do tego, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować lub prowadzić działania marketingowe, na które się godzisz bądź co najmniej się im nie sprzeciwiasz. Jeżeli ich nie podasz, nasza komunikacja z Tobą będzie albo utrudniona (np. jeśli podasz tylko nr telefonu, ale już nie adres e-mail), albo wręcz niemożliwa (jeśli nie podasz żadnych danych kontaktowych).
Twoje dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy aż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, zgodnie z opisem powyżej.

13. Czy udostępniamy Twoje dane poza UE?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

14. Zmiany w Zasadach przetwarzania danych.

W celu zapewnienia, że nasze Zasady przetwarzania danych spełniają przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Zasady przetwarzania wymagają zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

 

Dostawa w 24 h

Zwrot Do 10 dni

Kontakt 24/7

Dlaczego my?

Wyposażenie hoteli – All4Hotels: o nas


Firma ALL4HOTELS powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie grupy profesjonalistów z branży hotelarskiej. Lata praktyki pozwoliły na stworzenie firmy, której domeną jest kompleksowe wyposażenie hoteli. Oferowane przez nas akcesoria hotelowe cenione są przez użytkowników ze względu na ich jakość, łatwość obsługi, bezpieczeństwo użytkowania oraz co najważniejsze bezawaryjność. Bogata gama naszych produktów pozwala nadać niepowtarzalny charakter zarówno nowoczesnym, jak i stylizowanym na zabytkowe hotelowym wnętrzom. Wszystkie nasze akcesoria hotelowe posiadają niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty. Niezależnie od tego czy zamawiają Państwo czajniki hotelowe, telewizory hotelowe czy wieszaki antykradzieżowe, możecie liczyć na ich wysoką jakość.

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja klientów płynąca z perfekcyjnej obsługi, a ich wymagania stanowią wyzwanie dla naszego dalszego rozwoju. Dlatego przy realizacji zamówienia, za każdym razem dostarczamy akcesoria hotelowe najwyższej jakości za rozsądną cenę, dbając o terminowość dostaw.
 

Idea


Siłą firmy ALL4HOTELS jest zespół profesjonalistów, którzy posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną. Dlatego też możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze odpowiednich elementów wyposażenia, takich jak np. minibar hotelowy, wieszaki hotelowe, chłodziarki hotelowe. Znając specyfikę branży hotelarskiej doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów – oferowane produkty są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom.


Prestiż


ALL4HOTELS – jako jedyna firma w Polsce – niezmiennie od 2012 roku pozostaje wyłącznym dystrybutorem produktów brytyjskiej firmy EMBERTON oraz francuskiej firmy JVD.


Zaufali nam


Jako firma oferująca szeroki wybór elementów wyposażenia dla hoteli,  współpracujemy z wieloma prestiżowymi obiektami 4- i 5-gwiazdkowymi oraz sieciami hotelowymi, takimi jak m.in.: Puro Hotels, Orbis, Accor, Satoria Group, DeSilva, Diament czy też sieć hoteli Gołębiewski. Nasze produkty trafiają również do wielu hoteli na terenie Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Litwy oraz Rosji.


Personalizowane akcesoria hotelowe


Szeroka oferta produktów ALL4HOTELS jest stale powiększana. Wszystkie nasze akcesoria hotelowe charakteryzują się wysoką jakością, funkcjonalnością, atrakcyjnym wyglądem oraz posiadają niezbędne pozwolenia, certyfikaty i atesty.

W ofercie mamy ponad 200 produktów wyposażenia dla hoteli, z których zdecydowaną większość jesteśmy w stanie wyprodukować wedle wytycznych naszych klientów.

Jeśli poszukują Państwo niestandardowego rozwiązania: praktycznej tacy uzupełniającej zestawy powitalne, sejfu o specyficznych wymiarach czy też suszarki w wybranym kolorze z palety RAL, chętnie podejmiemy się realizacji takiego zamówienia.

Do naszych flagowych produktów należą między innymi termoelektryczne minibary hotelowe, które od 01.01.2016 posiadają klasę energetyczną A+, tj. najwyższą klasę energetyczną spośród wszystkich produktów tego typu dostępnych na polskim rynku.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, chętnie doradzimy i pomożemy w dobrym wyborze. Angażujemy się na każdym etapie współpracy z Klientem – do każdego z nich podchodzimy indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, żeby realizowane przez nas zlecenia były wykonane terminowo i solidnie. Zrozumienie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych Klientów mobilizuje nas do świadczenia usług na najwyższym poziomie.


Dostawy


Dostawy złożonych zamówień realizowane są na bieżąco – od poniedziałku do piątku. Korzystamy wyłącznie z usług zaufanych firm kurierskich i logistycznych. Każda wysyłana przez nas paczka jest ubezpieczona oraz monitorowana na każdym etapie realizacji dostawy. Przy zamówieniach złożonych do godz. 16:00 towar jest dostarczany do klienta w ciągu 24 godzin. Możliwy jest również osobisty odbiór towarów w naszym magazynie w Warszawie.


Gwarancja na akcesoria hotelowe


Jako bezpośredni producent większości asortymentu, możemy zapewnić o niezawodności naszych produktów. Dlatego udzielamy na nie aż 60-miesięcznego okresu gwarancji.

Na pozostałe oferowane przez nas akcesoria, m.in. prasowalnice, wieszaki hotelowe czy inne elementy składające się na wyposażenie hotelowe obowiązuje 1-2-letnia gwarancja.

W tym czasie obowiązuje system gwarancyjny 1:1, który polega na wymianie wadliwego produktu na nowy. Każda reklamacja dotycząca produktów objętych gwarancjami rozpatrywana jest w trybie natychmiastowym. Jeśli produkt znajduje się na stanie magazynowym, zostaje od razu wysłany do Klienta.


Testowanie produktów oraz prezentacje


Całkowicie bezpłatnie wypożyczymy do testowania akcesoria hotelowe, którymi jesteście Państwo zainteresowani. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura w Warszawie gdzie można dokładnie obejrzeć każdy produkt.

Bardzo chętnie wykonamy prezentację produktów we wskazanym przez Państwa miejscu na terenie całego kraju. Zapewniamy opiekę oraz wsparcie naszych doradców na każdym etapie współpracy: od momentu przygotowania oferty aż do końca realizacji zamówienia.


Instalacje


Zachęcamy do skorzystania z usług związanych z instalacją produktów zakupionych w naszej firmie. Jako profesjonaliści szybko i sprawnie przeprowadzimy instalację takich elementów jak np. sejfy hotelowe i skrytki depozytowe, minibary, telewizory hotelowe i inne.


Odbiór zużytego sprzętu


Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która dba o ekologię i środowisko naturalne.  Dlatego od początku naszej działalności wypełniamy ustawowe obowiązki dotyczące utylizacji elektroodpadów. Odbierzemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zutylizujemy go, a Państwu przekażemy stosowny certyfikat. Wszystko to zrealizujemy bezpłatnie.

City Hotel
Hotel Niemcza Spa
Hotel Słoneczny Młyn
Hotel Brant
Hotel Ottaviano