Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakie informacje są zbierane od użytkowników naszej strony internetowej (dalej: „Strona”), w jaki sposób są przetwarzane i wykorzystywane oraz jakie są prawa użytkowników i jakie środki bezpieczeństwa są stosowane, aby chronić prywatność użytkowników.

Administratorem danych jest ALL4HOTELS Sp. z o. o., ul. Poematu 6/101, 04-993 Warszawa.

1. Zbieranie i przetwarzanie danych

a) Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej Strony, zbierane są automatycznie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas i data dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany na naszą Stronę.

b) Dane wprowadzane dobrowolnie w niektórych przypadkach, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.

2. Rodzaje danych osobowych, które przechowujemy:

Nasza strona internetowa może zbierać następujące rodzaje danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres IP,
  • dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowanie
  • Cel zbierania danych osobowych

Nasza strona internetowa zbiera dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z niej oraz w celu poprawy jej funkcjonalności i jakości. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: “rozporządzenie RODO” 

b) Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. 

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

4. Prawa przysługujące Użytkownikowi:

a) Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 

b) Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

c) Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności. 

d) Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory administratora danymi osobowymi. 

5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

ZAPYTAJ O PRODUKT